رویا قریشی

رویا قریشی

دتحصیل کچه:لیسانس

 

دزیږیدلی کال:1361

دزیږیدلی ځای: کابل

رسمي ماموریتونه:

د هایدرومتیورولوژی دیپارتمنت استاد، د پوهنځی د علمی شورا غړی، د پوهنځی د امتحاناتو د کمیته غړی او دیپارتمنت د نظم دسپلین غړی . 

چاپ شوی علمی آثار: (9).

آثارعلمی چاپ شده : مطالعه رژیم حرارتی ولایت کابل درنیمه سرد سال ، مطالعه رژیم حرارتی صفحات شمال وشمال شرق افغانستان ، مطالعه رژیم حرارتی ولایت کابل درنیمه گرم وسرد سال ، سایکلون های حاره ایی ، النینو ولالنینا ، بیلانس انرژی وتشعشع آفتاب ، آلوده گی هوا وعوامل تشکیل دهنده آن ، اندازه گیری وآلات اندازه کننده متیورولوژیکی ، قوه کریولس وتأثیرآن بالای حرکات هوا ، گلف ستریم.

اړیکی شمیره : 0795830213

برښنا لیک: royaqrsh@gmail.com