عبدالباسط داعی

عبدالباسط داعی

دتحصیل کچه:ماستر

 

علمی رتبه:پوهنیار

دزیږیدلی کال:1365

دزیږیدلی ځای: غزنی

په کدرکی دشاملیدو کال:1388

 رسمي ماموریتونه:

د ځمکپوهنې پوهنځی د کیفیت د تضمین او د مونوګرافونو د څارنې د کمیټو غړي

 

اړیکی شمیره: 774760150 - (93+)

ایمیل آدرس: abasitduay2010@yahoo.com