پیکان محمد علم

پیکان محمد علم

دتحصیل کچه:ماستر

 

علمی رتبه:پوهندوی

دزیږیدلی کال:1331

دزیږیدلی ځای: سمنګان ایبک

په کدرکی دشاملیدو کال: 1383


رسميماموریتونه:

دجیولوجی د دیپارتمنت استاد، د پوهنځی د شورا غړی

چاپ شوی علمی آثار :

 • د افغانستان په شمال کی د جیوراسیک د دوری څیړل
 • په افغانستان کی د سوځیدونکو معدنی موادو څیړل
 • د الماسو د پیدایښت لاری او چاری
 • د سینمانیانو د فوسیلی موادو څیړل  
 • په افغانستان کی د تورنیژن د طبقو څیړل
 • په افغانستان کی د سینون څیړل
 • په افغانستان کی د کامپنین د ستراتیګرافی څیړل
 • په مرکزی افغانستان کی د میسو او عینکو د ذخیرو څیړل

 

سمینارونه:

 1. د امونیتونو پرمختګ وخت
 2. د تریلوبیتونودپرمختګ وخت
 3. د الماسو د پیدایښت سرچینه
 4. په افغانستان کی د قیمتی ډبرو موقعیتونه
 5. د ترکیی په هیواد کی د افغانستان د معدنونو او جیولوجیکی ساختمانونو په اړوند سیمینار ورکول
محل برگزاری سیمینار: د ځمکپوهنی د پوهنځی موزیم موزیم ، د ترکیی هیواد کی

ایمیل:  faqiri_f@yahoo.com

شمارۀ تماس: ۰۷۸۴۵۹۹۳۰۴