احمد فواد فقیری

احمد فواد فقیری

دتحصیل کچه:ماستر

 

علمی رتبه:پوهندوی

دزیږیدلی کال:1344

دزیږیدلی ځای: کابل

په کدرکی دشاملیدو کال: 1372

 رسمي ماموریتونه:

د جیولوجی دیپارتمنت استاد، د ځمکپوهنی ریس، د پوهنځی دامتحانونو کمیټی غړی، د پوهنځی د نظم اودیسپلین په کمیټه کی غړی

چاپ شوی علمی آثار :

 • د جیوترمالی انرژی څخه ګټه اخیستل، علمی مقاله ، د کابل پوهنتون  علمی مجلی چاپ ته منل شوی.
 • د مریخ د سیاری جیولوجیکی جوړښت ، علمی مقاله د کابل پوهنتون په علمی  مجله کی چاپ شوی.
 • د لمر کیمیاوی ترکیب،علمی مقاله  د کابل پوهنتون په علمی مجله کی چاپ شوی .
 • په دریمه دوره کی د ذغالو جوړښت د افغانستان په شمالی پلتفورم کی. علمی مقاله، د کابل پوهنتون په مجله کی چاپ شوی.  
 • د ځمکی مقناطیسی چاپیریال  او هغه عوامل چی دهغی له کبله بدلونونه منځته راځی، علمی مجله ، د کابل پوهنتون په مجله کی چاپ شوی.  
 • د مینرالونو د استعمال ځایونه  په دواګانو،  خوراکی موادو او د اوسیدو په ځایونو کی، علمی مجله ، د کابل پوهنتون په مجله کی چاپ شوی.
 • خاورو فزیکی او کیمیاوی خاصیتونه د لغمان ولایت د سالاب قریه ، علمی مجله ، د کابل پوهنتون په مجله کی چاپ شوی.
 • د زلزلو جیولوجیکی صفتونه، علمی مجله ، د کابل پوهنتون په مجله کی چاپ شوی.
 • د افغانستان په شمال او شمال شرق کی د ځمکی ښویدنی، علمی مجله ، د کابل پوهنتون په مجله کی چاپ شوی.

 

 

سمینار ها:

 • د کابل په ښار کی د ځمکی لاندی اوبو څیړل، د پوهنملی د علمی رتبی لپاره، د سیمینار وخت ۱۳۷۹
 • د غرونو د لړیو د پورته کیدو څیړل، د تخچه خانی د مالګی د معدن تکتونیکی جوړښت  ، د پوهندویی د علمی رتبی لپاره د سیمینارونو وقت ۱۶ سرطان ۱۳۹۲ او ۸ د اسد ۱۳۹۲. 
 • د کیفیت د ښوالی په کمیته کی د  جیوترمال د انرژی د سیمینارورکول، د کابل پوهنتون ۱۳۹۱.
 • د افغانستان په اوسنیو شرایطو کی  جیولوجیکی تحقیقات کول، د ایران د تهرن په پوهنتون کی، ۱۳۹۴.

 

ایمیل:  faqiri_f@yahoo.com

شمارۀ تماس: ۰۷۸۴۵۹۹۳۰۴