محمد حسیب سروری

محمد حسیب سروری

دتحصیل کچه: د ماستری دوری محصل

 

علمی رتبه:پوهیالی

دزیږیدلی کال:1989

دزیږیدلی ځای: لوگر

چاپ شوی علمی آثار:

 ۱ مقالی د مینرالوجی په بخش کښی.

ایمیل:  mohhasib7@gmail.com

شمارۀ تماس:0706067976