غلام حضرت عسکرزاده

غلام حضرت عسکرزاده

دتحصیل کچه: ماستر

 

علمی رتبه:پوهنیار

دزیږیدلی کال:1360

دزیږیدلی ځای: غزنی

په کدرکی دشاملیدو کال: 1388

مسئولیتونه :

د تنظیم کیفیت د کمیټی غړی

چاپ شوی علمی آثار:

د جیولوجیکی زلزله اوصاف،.

چاپ ته آماده اثار:

د زلزلی جیولوجیکی صفتونه – د جیوالکتریک او سایزمیکی میتودونو په واسطه د خاورینوکورونو په دیوارونو کی  داوبو نفوذ یا تیریدلو لاری او چاری ( د ماستری تیزیس).

  • اپی ترمال طلایی ذخیری – په جیولوجی کی د هوایی جیوفزیکی میتودونو اهمیت

 

ایمیل:  ghulam.hadesa@gmail.com

شمارۀ تماس: ۰۰۹۳۷۷۹۵۲۴۷۵۷