شکیب شمال

شکیب شمال

دتحصیل کچه: ماستر

 

علمی رتبه: پوهنمل

دزیږیدلی کال:1351

دزیږیدلی ځای: کابل

په کدرکی دشاملیدو کال: 1376

رسمي ماموریتونه:

ددیپارتمنت سرپرست، د پوهنځی د شورا غړی.

چاپ شوی علمی آثار :

  •  د افغانستان د زلزلو څیړل
  • د کندهار په ښار کی دځمکی لاندی څښلو اوبو څیړل
  • د شیر دروازی د سیری جیولوجیکی ساختمان او دهغی د مربوطه ګنایزونو د لمرنی طبعیت معلومول

چاپ شوی مقالی :

  • د ماهیانو تکامل
  • د هرات په ولایت کی د چشت شریف د مرمرونو میخانیکی خاصیت
  • د شیر دروازی د ګنایزنو اولی خاصیت معلومول د اکسیسوری او XRF میتودونو په واسط
  • د لوګر د کرومیتو د معدن اقتصادی ارزښت پیدا کول

چاپ ته آماده اثار:

 میکروفوسیلونه ( تکست بوک )

سمینارونه :

  • د فقاریه حیواناتو تکامولی سیر
  • د افغانستان زلزلی اودهغی خطرونه
  • د افغانستان د زلزلو علتونه او دهغی د زونونو ویش

د سیمینار نیټی:  1389، 1390، 1390

د سیمینارونو ځایونه : دځمکپوهنی موزیم، نوی دهلی سارک او  ایکو کابل

 

 

ایمیل:  shekebshamal@yahoo.com

شمارۀ تماس: 0781905185