سیدامین هاشمی

سیدامین هاشمی

دتحصیل کچه: ماستر

 

علمی رتبه: پوهنیار

دزیږیدلی کال:1982

دزیږیدلی ځای: کابل

چاپ شوی علمی آثار:

 ۴ مقالی د جیولوجی، پترولوجی ، جیوشیمی او خاکشناسی په بخشو کښی .

چاپ ته آماده اثار:

۲ علمی مقالی  .

ایمیل:   hatamhashimy@yahoo.com

شمارۀ تماس:  ۰۷۲۸۴۰۳۴۱۴