حفیظ الله رسولی

حفیظ الله رسولی

دتحصیل کچه: ماستر

 

علمی رتبه: پوهنمل

دزیږیدلی کال:1358

دزیږیدلی ځای: وردک

په کدرکی دشاملیدو کال:1385

 رسمي ماموریتونه:

د جیولوجی دیپارتمنت استاد، د پوهنځی دامتحانونو کمیټی غړی، د پوهنځی د نظم اودیسپلین په کمیټه کی غړی

چاپ شوی علمی آثار:

  • د جاری اوبوله کبله د بیلابیلوساختمانونو جوړیدل او دهغی د تخریب عملیه (۱۳۸۹) د پوهنیاری لپاره ترفیع.
  • د دیسچارج تخمینول د SRM مودل په واسطه ( ۱۳۹۳) د ماستری تیزیس د پوهنملی    علمی رتبی ته ترفیع.       
  • دخاورو اقتصادی ارزښت او د هغی ساتنه ، دکابل پوهنتون.
  • د  دیوان بیګی او  کمپنی په خاورو کی د pH  ، EC ، کلسیم کابونیت ، خاورو میخانیکی تجزیه  او   دهغی مقایسه کول ، د کابل پوهنتون.         
  • د نفتو او ګازو د جوړیدو شرطونه، د کابل پوهنتون.
  • په  چاپیریال کی د خاورو د مشخصاتو معلومول، د کابل پوهنتون.
  • د یخچالونو د تخریب له کبله د بیلا بیلو ساختمانونو جوړیدل، دکابل پوهنتون.

 

ایمیل:   hafizullah.kabul@gmail.com

شمارۀ تماس:  ۰۷۸۴۵۹۹۳۰۴