ولید احمد نوری

ولید احمد نوری

دتحصیل کچه:دوکتورا

 

علمی رتبه: پوهنمل

دزیږیدلی کال:1352

دزیږیدلی ځای: وردک

په کدرکی دشاملیدو کال:1376

 کاری سابقه:

  • د کابل پوهنتون د اعتلای کیفیت د کمیتی غړی.
  •  د جغرافیی د څانګی سرپرست آمر.

چاپ شوی علمی آثار:

  • Challenges of Traffic Development in Kabul City  (سایت انترنتی پوهنتون گیسن)

 

چاپ ته آماده آثار:

 د نفوسو وده او په کابل ښارکی ترانسپورتی استونزی ( 2010- 2015).

 

ایمیل:  walid_noori@yahoo.com

شمارۀ تماس:  ۰۷۹۷۲۶۹۸۲۱