محمد کاظم یوسفی

 

محمد کاظم یوسفی

دتحصیل کچه:ماستر

علمی رتبه: پوهنمل

دزیږیدلی کال:1365

دزیږیدلی ځای: لوگر

په کدرکی دشاملیدو کال:1388

 کاری سابقه:

  • د ځمکپوهنی د پوهنځی د امتحاناتو د کمیټی غړی.
  • د کابل پوهنتون د امتحاناتو د کمیټی غړی.
  • د کانکور د کمیټی غړی.
  • د خمکپوهنی پوهنځی د علمی شورا غړی.

 

چاپ شوی علمی آثار:

  • په افغانستان باندی د اقلیم د تغییراتو اغیزی.
  • په بشری ټولنی باندی د اقلیم د تغییراتو اغیزی.
  • اسلام او چاپیریال.

چاپ ته آماده آثار:

ایکالوژیکی ساحات.

ایمیل:  mkazem_2010@yahoo.com

شمارۀ تماس: 0788278292