محمد فواد بشرپال

 

محمد فواد بشرپال

دتحصیل کچه:ماستر

علمی رتبه: پوهنیار

دزیږیدلی کال:1365

دزیږیدلی ځای: لغمان

په کدرکی دشاملیدو کال:1391

 کاری سابقه:

  • د سروی انجنیر په صفت د کرهنی، مالداری او اوبو لګونی په  وزرات کی.
  • د سروی او توپوګرافی د انجنیر په صفت د سرحداتو په وزارت کی.
  • د بهرنیو اړیکو د مدیر په صفت د اتمی انرژۍ په عالی کمیسیون کی.
  • همداراز د کابل پوهنتون د امتحاناتو په کمیته کی

 

چاپ شوی علمی آثار:

  • په افغانستان باندی د شوری اتحاد یرغل (۱۹۷۹-۱۹۸۹). مالیزیا: د مالیزیا ملی پوهنتون (UKM).
  • د پخوانی شوری اتحاد او متحده ایالات مداخلی په افغانستان: جیوپولیتیکی اغیزی.

 

چاپ لاندی آثار:

  • جیوپولیتیکی ساختمانونه.
  • د مدرن جیوپولیتیک مراحل.

 

ایمیل: : basharpal.fawad@gmail.com

شمارۀ تماس:۰۷۹۸۳۵۳۲۸۷