فروزان راسخ

 

فروزان راسخ

دتحصیل کچه: لیسانس

علمی رتبه: پوهیالی

دزیږیدلی کال:1364

دزیږیدلی ځای: کاپیسا

په کدرکی دشاملیدو کال:1391

ایمیل: f.rasikh2010@gmail.com

شمارۀ تماس:۰۷۴۷۲۳۰۹۵۲