محمد عیسی صدیقی

 

محمد عیسی صدیقی

دتحصیل کچه:  لیسانس

علمی رتبه: پوهیالی

دزیږیدلی کال:1338

دزیږیدلی ځای: کابل

په کدرکی دشاملیدو کال:1362

 

 رسمي ماموریتونه:

د جیودیزې او کارتو ګرافې عمومې اداره، د اطلاعاتو راټولولو او خاصو تولیداتو آمریت د آمر په ټوګه او د ۱۳۹۰ کال راپدې خوا د ځمکپوهنې پوهنځې د جغرافې څانګې دستاد په توګه دنده ترسره کړې ده.

 آثار علمی چاپ شده :

اسـتفاده از تکنـالوژی جدید در تهیه نقشه به کمک برنامه (ArcGIS).

آثار علمی آماده چاپ:

  • ارزش اقتصادی پسته افغانستان.

  • اهمیت باغهای توریستیکی شهر کابل.

     

ایمیل:  noori_seema@yahoo.com

شمارۀ تماس:۰۷۰۰۲۱۷۰۹۴