سیما نوری

 

سیما نوری

دتحصیل کچه: ماستر

علمی رتبه: پوهندوی

دزیږیدلی کال:1338

دزیږیدلی ځای: کابل

په کدرکی دشاملیدو کال:1362

 

 کاری سابقه:

 • دپوهنځی د علمی شورا غړی.
 • دکابل پوهنتون د علمی شورا غړی.
 • د عالی تحصیلاتو د وزارت د ارتقای کیفیت د کمیتی غړی.
 • د جغرافیی د څانګی آمر.

 

چاپ شوی علمی آثار:

 • د امریکا د لوی وچی منطقوی جغرافیه.
 • د افغانستان ځنګلونه.
 • د پخوانی کابل کوڅی.
 • د سرو زرو معادن په نړی کی.
 • مارکوپولو.
 • د الوتکی د تولید تاریخچه.
 • د آمازون ځنګل حیاتی اهمیت.
 • د زهری سیاره مطالعه.

چاپ ته اماده آثار:

 • د افغانستان د پستی اقتصادی ارزښت.
 • د کابل د تورستیکی باغونو اهمیت.

 

بر ښنا لیک: ‌ ‌noori_seema@yahoo.com

د تلیفون شمیره: ۰۷۹۹۲۵۱۷۲۲