سمیع الله صوفی زاده

 

سمیع الله صوفی زاده

دتحصیل کچه:  ماستر

علمی رتبه: ‍پوهنیار

دزیږیدلی کال:1368

دزیږیدلی ځای: کاپیسا

په کدرکی دشاملیدو کال:1388

 

 کاری سابقه:

  • د ځمکپوهنی د پوهنځی د اعتلای کیفیت د کمیتی غړی.
  • د ځمکپوهنی د پوهنځی د امتحاناتو د کمیتی غړی.

چاپ شوی علمی آثار:

په افغانستان کی د عامو ډیټاګانو تجزیه او تحلیل د خطراتو د بررسی لپاره.

چاپ ته اماده آثار:

  • په پنجشیر ولایت که د جغرافیایی خطراتو بررسی.
  • په ریموټ سنسنګ کی د لمر د الکترومقناطیسی وړانګو استفاده.
  • د طبیعی منابعو د ساتنی لپاره د ستلایت د ارقامو استفاده کول.

 

بر ښنا لیک: sami.sofizada@gmail.com

د تلیفون شمیره: ۰۷۴۴۱۵۶۹۹۲