سردار محمد کوهستانی

 

سردار محمد کوهستانی

دتحصیل کچه:  دوکتورا

علمی رتبه: ‍پوهنمل

دزیږیدلی کال:1354

دزیږیدلی ځای: کاپیسا

په کدرکی دشاملیدو کال:1376  

 رسمي ماموریتونه:

د دیپارتمنت آمر، پوهنحی علمی شورا غړی، د  کریکولم د کمیته غړی.


بر ښنا لیک: Sardar_kohistani@yahoo.com

د تلیفون شمیره: ۰۷۰۰۲۸۷۴۵۰