محمد امین کریمی

 

محمد امین کریمی

دتحصیل کچه: لیسانس

علمی رتبه: ‍پوهنیار

دزیږیدلی کال:1346

دزیږیدلی ځای:کابل

په کدرکی دشاملیدو کال:1376  

 کاری سابقه:

  • د ځمکپوهنی د پوهنځی معاون.
  • د ځمکپوهنی د پوهنځی سرپرست.
  • د ځمکپوهنی د پوهنځی د تدریسی عمومی مدیر.
  • د جغرافیی د څانګی معاون.

 

چاپ شوی علمی آثار:

دکابل ښار تاریخی آبدات

 

بر ښنا لیک:aminkarimi.geogr@Yahoo.com

د تلیفون شمیره: ۰۷۹۹۳۲۵۹۲۷