د انجینري پوهنځي لابراتوارونه

د امریکاو د متحه ایالاتو د کنزاس پوهنتون د توامیت په بهیر کې د سیول انجینري یو شمیر لابراتوارونه د خاورې ٬ کانکریت ٬ اسفالت ٬ کمپیوټر ٬ او کیمیا په شمول تر یوه حده  مجهز شول او په فعالیت یی پیل وکړ.

د نړیوالو مرستو په چوکاټ کې د دغه پوهنځي د موادو مقاومت لابراتوار د موادو د ازمایښت یو ماشین ( یونیورسل تستینګ) د جاپان هیواد د مرستو څخه چې په کمپیوټري ډول مجهز شوی دی، فعالیت کوي . په همدې ډول د یوې نړیوالې موسسې په مرسته د تجدید وړ انرژي لابراتوار په انجنیري پوهنځي کې تایسی او اړوند مضمون ته یې په درسي نصاب کې ځای ورکړ شو. د دې پوهنځي د سروې لابراتوار په لږه اندازه د دې پوهنځي د محصلینو ستونزې لري کولی شي .

د انجینري پوهنځي موجوده لابراتوارونه د پوهنځي لابراتواري ستنونزي نه شی لري کولي. په څرنګه چې ددې لابراتوارونو موجوده وسایل چې تر اوسه تکمیل شوي دي، د ټولو اړوندو آزمایښتو لپاره کافی نه دي او دتکمیلیدو او پوره کیدو لپاره یې زیاته اړتیا شته، لکه د برق، انرژي ٬ الکترونیک، د اوبو د کیفیت، هایدرولکس او فلود میکانیک لابراتوارونه بیا رغوني او تجهیز ته اړتیا لري. د کیمیا او فزیک لابراتوارونه ډیرو وسایلو ته اړتیالري. د مضامینو یوه برخه لکه د فاضلابو انجنیري، د اوبو رسولو انجنیري، د میخانیک و د برق انجنیري لابراتوارونه نلري او بیا کتنې ته اړتیا لري. د میخانیک انجنیري د مسلکی تکنیشنونو نشتون د څانګو د اندیښنې وړ دي. هیله کیږي چې دا نیمګړتیاوې د لوړو زده کړو و وزارت او د کابل پوهتنون په همکاری لرې شي.