موخي

  • خصوصی موسسو ٬ ادارو ٬ او اشخاصو ته علمی او انجنیري مشورې ورکول .
  • د استندردونواو نورمونو  جوړول چې په ټول هیواد کې د تطبیق وړ دي .
  • د علمی او انجنیري ستونزو د حل د لارو لټون
  •  په لابراتورا کې د ساختماني موادو  د ټسټونو اجراکول
  •  دڅیړنیز پروژو ٬ اجراکول او تنظیمول ٬
  • د خصوصی او دولتی انجنیري پروژو بیا کتنه او ډیزاین .