اوسنی وضیعت

 

 

   

     ځانګړي چالشونه                                                 

 •  په پوهنځی کې د معیاری صنفونو او  لابراتوارونو د  ودانۍ نه شتون .
 •  په درسی صنفونوکې د شاګردانو نه معیاری  شمیر.
 • ددی پوهنځی ریاست ما لی صلاحیت نه لری.
 • د دمازغو تیښته د پوهنځي او پوهنتون څخه .
 •  د مجازاتو او مکافاتو دفرهنگ  رواج نه درلودل .
 • د استادان تریننگ وخت په وخت سر ته نه رسیدل
 • د دیپارتمنت آمریتونوته قرطاسیهنه ورکول.
 • نوی درسی معیاری کتابونه په  وخت او زمان یی پوهنځي ته نه ورکولو

آینده پلانونه   

 • د ماسټری پروگرام ایجادول
 • د کمپیوتر ساینس دیپارتمنت د کریکولم جورول او هغه ته د محصلینو جذبول
 • دماسټری ا و دکتورا په کچه د استادانو روزل
 •  د  درسی کریکولم نوی کول (نوی کریکولم جوراو چاپ شوی)
 • د لابراتوارونوسمبا لول په عصری وسایلو
 •  د نریوال ستندردونو په کچه د یو تعمیر درلودل
 • دسیسکو د دیرو اکادمیوجورول د هیواد او منطقی په کچه