جوړښتونه

د اداري جوړښتونه له مخې په دغه پوهنځي کې ریس ٬ مرستیال ٬ د تدریس عمومی مدیر ٬ تدریسی  مدیر ٬ اجرایه مدیر ٬ د کتابتون مدیر ٬ دوه تکنیشن ٬ خدماتی کارونکی ٬ دوه ماحا فظان خپل دندې سرته رسوي .