د پروګرام لیکولو څانګه

ددغه څانګې د ایجادولو موخه د پروګرام لیکولو د مسلکی مهارتونو زده کړې ، د نرم افزا اغیزې د نرم افزا پراختیا د افغاني ټولنې دا اړتیا مطابق .

 

دپروګرام لیکلو څانګه

شمیره

نوم

د تحصیل کچه

دنده

هغه هیواد چی زدکری یی پکی ترسره کړی

بر ښنا لیک

 

 

 

 

ماستری

دوکتورا

 

۱

پوهندوی سید حسن عدلیار

 ددکتورا په زدکړ و یوخت

دڅانګی آمر

افریقای جنوبی

استونیا

sadelyar@gmail.com

۲

پوهنمل عبدالوحید صمدزی

دکتورا په زدکړ و یوخت

دعلمی غړی

افریقای جنوبی

استونیا

samadzai@gmail.com

۳

پوهنمل اکمل یقینی

دکتورا په زدکړ و یوخت

دعلمی غړی

کوریای جنوبی

آلمان

malyaqini@yahoo.com

۴

پوهنیار کریمه قیومی

ماستړ

دلوړه زدکړو وزارت دباند نیو هیواد ونو دزډکریا لانو څا نګی رییس

هندوستان

استونیا

qayamee@gmail.com

۵

پوهنمل مریم فردا

ماستړ

دعلمی غړی

آلمان

 

mariamfarda@yahoo.com

۶

 پوهنیار فرشته پوپلیار

دکتورا په زدکړ و یوخت

دعلمی غړی

آلمان

آلمان

 

۷

نامزد پوهنیارمحمد رفیع با هیز

ماستړ

دعلمی غړی

آلمان

 

bahezrafi@gmail.com