د کمپیوټر ساینس تطبیقی څانګه

 ددغه څانګي موخه د کمپیوټر ساینس دتدریس درواجولو د کابل پوهتنون د اړوندو پوهنځي داړتیاو په اساس ده .

دکمپیوترساینس څانګه

شمیره

نوم

د تحصیل کچه

دنده

هغه هیواد چی زدکری یی پکی ترسره کړی

برښنا لیک

 

 

 

 

ماستری

دوکتورا

 

۱پوهنوال محمد همایون  ناصری

 

ماستر

دڅانګی آمر

بلا روس

 

homayounnaseri@yahoo.com

۲

 

پوهنوال عبد الرحمن مجددی

ماستړ

دعلمی غړی

افریقای جنوبی

 

arahmanm2000@yahoo.com

۳

 

پوهنیارامیر کر‌ور

 

ماستړ

دعلمی غړی

افریقای جنوبی

 

shahidzay@gmail.com

۴

 

پوهنیارنور محمدعطا پور

 

ماستړ

دعلمی غړی

آلمان

 

atapoor88@gmail.com

۵

 

پوهنیار هما یاری

 

ماستړ

دعلمی غړی

آلمان

 

humayari@gmail.com

۶

 

پوهیالی فرنګیس جمال زاده

 

دماستړی په زدکړ و یوخت

دعلمی غړی

استونیا

 

Farangis_1387@yahoo.com

۷

 

پوهیالی مژګان جلال

 

دماستړی په زدکړ و یوخت

دعلمی غړی

استونیا

 

Muzhgan.jallal@gmail.com

۸

 

پوهیالی بی بی زینب

 

لیسانس

دعلمی غړی

 

 

 

۹

 

پوهیالی محمد علی

 

لیسانس

عضوعلمی