کتابتون اولابراتوارونه

دغه پوهنځي یو2000 ټوکیز70 سرلیکنیز کتابتون لري ،د مطالعې  یو لوی خونه د 1077600 سانتی متر مربع په مساحت ، د لري لاری د  امتحان مرکز (Microsoft  او ICDL ) ،څلور لابراتوارونه (د سیسکو سمیزلابراتوار٬د پروګرام لیکولولابراتوار ،تحقیقی لابراتوار ، د معلوماتی سیستومونو لابراتوار) چې هریو د 50پایو کمپیوټرواو نورو عصری وسایلو سمبال دي، لري. سر بیره په دې یو بل لوی لابراتوار چې د ۱۰۰ پایو کمپیوټرونو ، پرمختللی تجهیزاتو او د کنفرانس صالون په ویدیوی اسانتیاوو سمبال دي هم لری چی د کمپیوتر ساینس د معلوماتی تکنالوژی  .

د ظرفیت لورولو مرکز په نامه یادیږي.

 تر اوسه دغه پو هنځي  208 تنه فارغین د کمپیوټر ساینس له څانګې څخه ټولنې ته وړاندې کړی ده .

 ددغه پوهنځۍ محصلان وروسته له فراغت څخه په بانکونو، تلویزوني شبکو ، د مخابر اتو وزارت   او نور دولتی او غیر دولتی موسسو او انجوګانو کې چې کمپیوټر ساینس رشته ته اړتیا ولري ۱۰۰٪ جذبیږۍ او کارته ګماړل کیږي .د کابل پو هنتون د کمپیوټر سانیس د پو هنځۍ د محصلینو د څلور وورستنی کا لونو  کلنۍ لست د ولایت په بیلوالی سره هم ضمیمه دي  .

 د کمپیوټرساسنس  پوهنځۍ   دری فارغ ورکونکی څانګې لکه (معلوماتی تکنالوژي ٬ پروګرام لیکنه ٬ معلوماتی سیستمونه )او یوه فارغ نه ورکونکی  څانګه لری .په دغه پوهنځي کې د مسلکی استادانو شمیر ۲۴ تنو ته رسیږي چې له دې چملې څخه حاضر۱۹ تنه یی د نړي له معتبرو پوهنتونو څخه ماسټرۍ لري.یو نفرد ډوکتورا په زده کړې ،دوه نفر د ماسټري په زده کړې د مصروف او دری نور یی لیسانس دي.چی ددې جملې څخه ۲۴٪ ښځینه قشر دي . په دغه پوهڼخي کې د محصیلینو شمیر ۷۱۵ تنو ته رسیږي چی ۲۵٪یی ښځینه دي. دغه پوهنځي د محصیلینو لپاره د شپې پروګرام نه لري   .