په څلوروکلونو(اته سمسترونو)کښی درسی نصاب

ګڼه

مضامین

سمستر

ټول

 

 

لمړی

دوهم

ساعتونه

لکچرونه

عملی

لمړی کال-په یوه اونۍ کښی درسی ساعتونه

1

عمومی کیمیا

6

6

192

128

64

2

عمومی ریاضی                                                        

4

4

128

128

 

3

عمومی نباتات                                               

6

 

96

64

32

4

زولوژی                                                      

6

6

192

128

64

5

معاصر تاریخ                                                 

4

 

64

64

 

6

اسلامی ثقافت                       

2

2

64

64

 

7

 انگلیسی ژبه

4

4

128

128

 

8

کرنیز ترویج

 

4

64

64

 

9

نباتی سیستماتیک                    

 

6

96

64

32

10

عمومی فزیک                       

 

4

64

64

 

دوهم کال-

1

خاوره پوهنه

6

 

96

64

32

2

د کرنیز اقتصاد  اساسات

4

 

64

64

 

3

د مزروعی نباتاتو اساسات

6

 

96

64

32

4

د حیوانی علوم اساسات

6

 

96

64

32

5

د مایکروبیولوژی اساسات

6

 

96

64

32

6

انګلیسی ژبه

4

4

128

128

 

7

اسلامی ثقافت

2

2

64

64

 

8

د نباتی ناروغیو اساسات

 

6

96

64

32

9

 د عضوی کیمیا اساسات

 

4

64

64

 

10

د کرنیزو ماشینونو اساسات

 

6

96

64

32

11

د هارتیکلچراساسات

 

6

96

64

32

12

د ځنګلداری اساسات

 

6

96

64

32

دریم کال-

1

حشره پوهنه

6

 

96

64

32

2

غذا او تغذیه

6

 

96

64

32

3

علوفه جات

4

 

64

64

 

4

حیاتی کیمیا

4

 

64

64

 

5

د هرزه بوټو د کنترول اساسات

6

 

96

64

32

6

اسلامی ثقافت                               

2

2

64

64

 

7

نباتی ایکولوژی

 

4

64

64

 

8

د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو اساسات

 

4

64

64

 

9

د خاوری کیمیا

 

4

64

64

 

10

د کرنیزی احصائی اساسات

 

6

96

64

32

11

د وراثت اساسات

 

6

96

64

32

12

نباتی فزیولوژی                           

 

4

64

64

 

څلورم کال-

1

د کرنیزو محصولات سمون او ساتنه

6

 

96

64

32

2

اوبه لګونه

4

 

64

64

 

3

 غلی او دانی

6

 

96

64

32

4

د نباتاتو نسل اخیستنه

6

 

96

64

32

5

د کرنیزو نباتاتوناروغی

6

 

96

64

32

6

د خاوری ښیرازی او د نباتاتو تغذیه

4

 

64

64

 

7

سمینار                              

2

2

64

64

 

8

اسلامی ثقافت                    

2

2

64

64

 

9

صنعتی نباتات

 

6

96

64

32

10

د افتونو ضد درمل

 

6

96

64

32

11

دکرنیزو تخمونو د تولید بنسټونه

 

6

96

64

32

12

اقتصادی حشری

 

4

64

64

 

13

د علمی څیړنو طرح

 

4

64

64