اوسنی وضعيت

د کرنی پوهنځۍ له تاسیس څخه راپدیخوا یوه معیاری پوهنځۍ ده او د څو لسیزو جګړو د وراوښتو زیانونو سره سره په ځانګړی توګه د بیارغونی څخه وروسته یی هم خپل علمی او اکادمیک ارزښت ساتلی دی.

نوموړی پوهنځۍ له بیا رغونی څخه وروسته د یوه مجهز کتابتون،پوهنیزی مجلی(علم وفن)،الکترونیک کتابتون،د کمپیوترلابراتوار،د انترنیت پرمختللی سیستم، څلورمسلکی او مجهزلابراتوارونه،د کرنیزوماشینونوورکشاپ او د څیړنیز او تجربوی فارم درلودونکی ده چه محصلین او استادان پکښي خپل علمی او څيړنیزکارونه ترسره کوی.

د کرنی پوهنځۍ د ۶۱تنه استادانود ډلی څخه ۵۷ کسه تنه نارینه او ۴ کسه یی ښځینه جوړوی،درلودونکی ده. د کرنی پوهنځۍ ۵ کسه تنه استادان د جاپان د توکیو په تخنیکی او مسلکی پوهنتون،د امریکا د متحده ایالتونو د پردو پوهنتون،او د هندوستان د بنګلور په پوهنتون کښي د ماستری او ډاکټری په زده کړو بوخت دی.

نوموړی پوهنځۍ د ۴۰ کلونو څخه راپدیخوا د خپلی علمی او مسلکی مجلی (علم وفن) درلودونکی وه چی د پوهنیزو او څيړنیزو کړنو پایلی به پکښي خپریدلی. اوس محال بیرته نوموړی مجله فعاله شویده او د ایکاردا د موسسی په مالی لګښت سره خپریږي.

د کرنی پوهنځۍ د دوه څیړنیزوفارمونو درلودونکی وه چه یو یی په دارالامان کښی موقعیت درلوده او اوس محال د افغان امریکایی پوهنتون لخوا ورڅخه ګټه اخیستل کیږی. دوهم فارم خپله د کابل پوهنتون په انګړ کښی موقعیت لری چی محصلین او استادان ورکښی خپلی علمی او څیړنیزی کړنی ترسره کوي. همدارنګه نوموړی پوهنځۍ د مجهزو لابراتوارونو،کتابتون او علمی کادرونو په درلودلو سره پدی توانیدلی ترڅو خپل پخوانی حالت ته ورسیږي.