د نباتاتو د حفاظی دیپارتمنت

موخی : دمهمو او اساسی کرنیزو افتونو او ناروغیو په کنترولولو سره د کرنیزو محصولاتو د کمیت او کیفیت لوړول،د نباتاتو لپاره د باارزښته حشرولکه (د ورښمو چینجی،د شاتو مچی،ښکاریان او پرازیتونه) د تعداد ډیرول، د مضره حشرو لکه شاپرکونو (Lepidoptera)، قانغوزکونو(Coleoptera)، شپشکونو(Homoptera)، ملخونو(Orthoptera)، خسکونو(Hemiptera) او نباتی کنو کنترول او د نباتی افت وژونکو اوحشره وژونکوپیژندنه.

پوهاند محمد اکبر پوپل

MSc

عضو

 

پوهاندغلام رسول فیضی

MSc

عضو

 

پوهنوال محمد سلیم رحیمی

MSc

عضو

 

پوهنمل محمد حامد عثمان خیل

MSc

عضو

 

پوهنمل سخیداد سلیم

MSc

عضو

 

پوهنمل نور احمد پوپل

MSc

عضو

 

پوهنیاراحمد جاوید همت

BSc

عضو

 

پوهنیار عبدالخالد مددی

MSc

عضو

 

پوهیالی فوزیه ممتاز

BSc

عضو

 

پوهیالی احسان الله یوسفزی

BSc

عضو

 

پوهیالی اسد الله اعظم

BSc

عضو

 

پوهیالی عبدالسلیم جمیلی

BSc

عضو