د هارتیکلچر څانګه

دهارتیکلچر او ځنګلونو دیپارتمنت په ۱۳۵۴ لمریز کال کی منځ ته راغی، او بیا وروسته په کال ۱۳۷۳لمریزکال کی سره بیل او هارتیکلچر د یوه ځانګړی دیپارتمنت په توګه ومنل شو. د دی دیپارتمنت موخه د میوه جاتو د روزنی، د سبو د روزنی او د زینتی بڼوالی په برخو کی د ځوانانو روزل او ټولنی ته وړاندی کول دی .

 

د هارتیکلچر دیپارتمنت

 

پوهاند غلام رسول صمدی

MSc

عضو

پوهنوال نورالدین قاسمی

MSc

عضو

پوهنوال گل احمد ظاهریان

MSc

عضو

پوهنمل مسعود سعید

MSc

عضو

پوهنیارنورمحمد ستانکزی

MSc

عضو

پوهنیارحامد سالاری

MSc

عضو

پوهنیارجاوید زمانی

MSc

عضو

پوهیالی سیدسمیع الله حکیمی

BSc

عضو

نامزد پوهیالی خلیل الرحمن جاهد

BSc

عضو

 

 

نامزد پوهیالی محمدرفیع نورزی ‍

BSC

عضو