دځنګلونواو طبیعي زیرمو دیپارتمنت

ددی دیپارتمنت مهمه او اساسی موخه په عملی او نظری توګه د ځوانانو روزل او ټولنی ته وړاندی کو ل  دی  ترڅو د  ځنګلونو،څړځایونو،وحشي ژویوصحیح مدیریت، د ځنګلی محصولات لوړول، د څړځایونو څخه په ښه توګه ساتنه د دښتو د پراختیا  مخنیوی، بلاخره یو ښه او سالم چاپیریال منځ ته راشي.

 

 

پوهاند غلام نقشبند ناصری

MSc

دعلمی عضو

 

پوهندوی نثار احمد کوهستانی

MSc

دعلمی عضو

 

پوهنیار محمد شهاب حکیمی

MSc

دعلمی عضو

 

پوهنیار عبدالعزیز محبی

MSc

دعلمی عضو

 

پوهینیار سید اسمعیل عمران

MSc

دعلمی عضو

 

پوهیالی غلام حسین پویا

BSc

دعلمی عضو

 

پوهیالی محمد ناصر شالیزی

BSc

دعلمی عضو

 

پوهیالی صفی الله خرم

BSc

دعلمی عضو

 

نامزد پوهیالی مجتبی بشری

BSc

دعلمی عضو