د کرنیزاقتصاد او پراختیا دیپارتمنت

د کرنیز اقتصاد او پراختیا دیپارتمنت په ۱۳۳۵ کال کښی د کرنی پوهنځۍ په چوکات کښي جوړ او منځ ته راغی. ددی دیپارتمنت مهمه او اساسی موخه په لاندی برخو کښي په عملی او نظری بڼه د ځوانانو روز ل  او ټولنی ته وړاندی کو ل  دی:  کرنیز اقتصاد،دکرنیزو عصری وسایلو او ټکنالوژی وړاندی کول، د کارپوهانوروزنه، ترڅو په عملی توګه په کلیواو بانډو کښی د بزګرانو اقتصادی ستونزی حل او نویی تکنالوژی وروپيژنی.

 

دکرنیز اقتصاد اوپراختیادیپارتمنت

پوهنوال غلام محمد بهرام

PhD

عضو

 

پوهنمل محمدنواب امین

MSc

عضو

 

پوهنمل نصرت الله اکبرزاد

MSc

عضو

 

پوهنمل فضل الدین فضل

MSc

عضو

 

پوهنیارحسین گل اریوبی

MSc

عضو

 

پوهیالی نجیب الله حسن زوی

MSc

عضو

 

پوهیالی ساره توخی

BSc

عضو

 

پوهیالی پریسا کریمی

BSc

عضو

 

پوهنیار حیات الله احمد زی

MSc

عضو

 

پوهنیار غلام حضرت حلیمی

MSc

عضو

 

پوهنیار محمد ادریس روف

MSc

عضو

 

پوهنیار غلام هنر یار

MSc

عضو

 

پوهیالی طارق سالاری

BSc

عضو