د حیوانی علومو دیپارتمنت

 

د علمی کادرونو او کارکونکو پیژندنه:

د اگرونومی دیپارتمنت

نوم اوتخلص

دزده کړی  درجه

دنده

ملاحظات

پوهاندمحمدیاسین محسنی

MSc

عضو

 

پوهنوال عبدالوکیل سرحدی

PhD

عضو

 

پوهندوی امیرجان سعیدی

پوهندوی ذکر الله صافی

PhD

PhD

عضو

عضو

 

پوهندوی گل محمد آژیر

MSc

عضو

 

پوهنمل محمد سخی پامیری

MSc

عضو

 

پوهنمل عبدالنعیم قرقین

BSc

عضو

 

پوهنمل رحیمه نوری

MSc

عضو

 

پوهنمل داکتر محمد ظریف شریفی

PhD

عضو

 

پوهنیارفرید احمد شیرزی

MSc

عضو

 

پوهنیارمحمد ولی سالاری

MSc

عضو

 

پوهیالی شمس الرحمن رحمانی

BSc

عضو