موخي

د کیمیا د پوهنځی یو له غوره موخو څخه دادی چی ځوان کادرونه وروزی او د تدریس لپاره هغوی د لو‌‌ړو زده کړو وزارت په موسسو او د معارف وزارت په موسسو کی وګمارل شی. په همدی توګه د کیمیا د متخصصینو روزل ددی پوهنځی یوه بله موخه ده ٫ چی هغوی وکړی شی په تخصصی امورو کی لکه تولیدی او صنعتی فابریکو کی کار وکړی شی. څرنگه چی د دی پوهنځی اکثریت فارغان دا مهال په کانونو او پترولیم وزارت په لابراتوارنو کی د کیمیاوی موادو په تحلیل او تجزیه ٬ د انرژی او اوبو وزارت کی د اوبو په تجزیه ، د مالیی وزارت د گمرکاتو په لابراتوارو  کی، او همداسی په نورو تولیدی او تجزیوی موسسو کی خپلی دندی په ښه توګه مخته وړی.