نظرمحمد حلیم

نظرمحمد حلیم

د تحصیل کچهدوکتورا (Ph. D)

دیپارتمنت:عمومی کیمیا او غیرعضوی

علمی رتبه: پوهنوال

دزیږیدلی کال:1331

دزیږیدلی ځای:پنجشیر

په کدرکی دشاملیدو کال:1358

بر ښنا لیک :nazar.halim@gmail.com

د تلیفون شمیره :0788092383