محمد طاهرامین زی

محمد طاهرامین زی

د تحصیل کچهلیسانس

دیپارتمنت:عضوی کیمیای

علمی رتبه: پوهیالی

دزیږیدلی کال:1373

دزیږیدلی ځای:جوزجان

په کدرکی دشاملیدو کال:1394

په پوهنتون کی علمی مسئولیتونه:( د سایت مسئول)
غړیتوب په : د دیپارتمنت مجلس، د سایت د تحریر مسول

بر ښنا لیک :mt.aminzai@gmail.com

د تلیفون شمیره :0786406834