عبدالمبشرفُرمُلی

 

عبدالمبشرفُرمُلی

د تحصیل کچهلیسانس

دیپارتمنت:تحلیلی کیمیا

علمی رتبه: پوهیالی

دزیږیدلی کال:1371

دزیږیدلی ځای:کابل

په کدرکی دشاملیدو کال:1394

په پوهنتون کی علمی مسئولیتونه:( د سایت مسئول)
غړیتوب په : د دیپارتمنت مجلس، د سایت د تحریر مسول

بر ښنا لیک :mubasher.furmuly@yahoo.com

د تلیفون شمیره :0787381811