جاوید قادری

 

جاوید قادری

د تحصیل کچهلیسانس

دیپارتمنت:فزیکی کیمیا

علمی رتبه: پوهیالی

دزیږیدلی کال:1371

دزیږیدلی ځای:بغلان

په کدرکی دشاملیدو کال:1394

بر ښنا لیک :qadirij@yahoo.com

د تلیفون شمیره :0779491927-0703716071