طاهره نبی

 

طاهره نبی

دتحصیل کچه: ماستر

دیپارتمنت: عمومی کیمیااو غیر عضوی

علمی رتبه:پوهنوال

دزیږیدلی کال:1345

دزیږیدلی ځای:کابل

په کدرکی دشاملیدو کال:1374

دکابل پوهنتون په اړوند علمی دندی: (د پوهنځی ریاست, د پوهنځی علمی شورا، دپوهنتون علمی شورا ، د علمی ترفیعات اکادمیک انسجام ، د کیفیت لوړولو کمیته، د پوهنتون انضباطی کمیته)

 چاپ شوی علمی اثرونه :
- د عمومی کیمیا د لابراتوار لارښونه
- صتودیېس ون تهې پروپېرتیېس (N- وچتانویل- الانیناتو) تېربیوم(III) Cومپلېخ اند یتس ینتېراچتیونس ین ورګانیزېد سولوتیونس (د ماستری تیزس )
- د غیر عضوی کیمیا (III)  (کوردنیشن مرکبونه )
- محاسبوی کیمیا

چاپ ته آماده علمی اثرونه:
- د مختلفو قوتونو مطالعه په مالیکولونو کی
- د دایپول مومنت او  قطبی مالیکولونو خاصیت مطالعه

چاپ شوی علمی مقالی :
-  د ایونی مایعاتو محللونو مطالعه
- د کیمیاوی موادو مختلفی مګنیتکی خواصو مطالعه
- د تناظر عنصرونو او د تناظر عملیو مطالعه
- د تناظر عنصرونه او د تناظر عملیو مطالعه په اته وجهی او څلور وجهی مالیکولونو کی
-  ۱۸- الکترونی قاعده او یا اتومی نمبر قاعده مطالعه په کامپلکسونو کی
- د هایداریدو د جو‌‌ړښت څیړنه
- د عاطل او تغییر منوونکی کامپلکسو مطالعه د کرستلی ساحه او ولانسی رابطی د تیوری په اساس
- د فلزی ایونو رول په بیولوژیکی سیستمونو کی
- الکترونیگاتیونی او د هغه موثر عاملونه
- د ایونایزیشن انرژی موثر فکتورنه

سیمینارونه :
دسیمینار موضوع :1- د ذراتو تراکم په کرستلی موادوکی
تاریخ وقوع :  چنگاش  ۱۳۹۴
د سیمینار د ورکولو ځای : د کیمیا پوهنځی  - د کابل پوهنتون

2-کاربونیل های فلزی
د سیمینار د ورکولو تاریخ :وری ۱۳۹۴
د سیمینار د ورکولو ځای : د کیمیا پوهنځی  - د کابل پوهنتون


دبرېښنا ليک پته :tnabi.chemistry@gmail
 د تلیفون شمیره : 0700286442