نسرین راجی پوپلزی

 

نسرین راجی پوپلزی

دتحصیل کچه: ماستر

دیپارتمنت: تحلیلی کیمیای

علمی رتبه:پوهنوال

دزیږیدلی کال:1341

دزیږیدلی ځای:کابل

په کدرکی دشاملیدو کال:1363/2/3

دکابل پوهنتون په اړوند علمی دندی: (د پوهنځي دعلمی شورا غړي ، دپوهنتون دعلمی ژورنال دلیکلو غړي ، دخصوصی پوهنتونونو دتقړاوانفکاک دکمیسیون غړي)

 چاپ شوی علمی مقالی :
۱- دکرماتوگرافی صنف بندی اودهغی عمومی مشخصات
۲- محیط زیست او یا بایو سفیر
۳-  د سپکتروسکوپی میتودونه  
۴-   ازبست ودهغی اضرا په صحت باندی   
۵-  د اکسترکشن  په طریقی دموادوجداسازی او دپخش کیدو مطالعی :
۶-   د لومینسنس وفتولومیڼسنس دعملی معرفی
۷-     کلریمتری ا وسپکتروفتومتری
۸-  د الکترومقناطیسی وړانګو جذب اود لمبرت – بیر قانون پلي کول
۹-   سپکتروسکوپی ریزونانس مقناطیسی هسته  

سیمینارونه :
سپکتروسکوپی  ۱۳C-NMR،   سپکتروسکوپی ۱ح  ،   د رسوب جوړېدو اوویژگی  ، بفری محلولونه
دسیمیناردایرول ځای : دساینس پوهنځي دکیمیا دیپارتمنت
دسیمینار ویاند او دهغی مشخصات : پوهنوال دیپلوم انجنیر نسرین راجی پوپلزی


دبرېښنا ليک پته :raji_nasrin@yahoo.com
 د تلیفون شمیره : 0700244079