محمد ظاهرمحبت

 

محمد ظاهرمحبت

دتحصیل کچه: ماستر

دیپارتمنت:

علمی رتبه:پوهندوی

دزیږیدلی کال:1336

دزیږیدلی ځای: خوست

په کدرکی دشاملیدو کال:1358

دکابل پوهنتون په اړوند علمی دندی: (انضباطی کمیته)

چاپ شوی علمی اثرونه :

- د عمومی کیمیا نمایشی تجربی
- د انرژی رول د ساختمان – تعادلات – کیمیاوی تغیرات په اړوند
- د حقیقی او فوګاستی ګازات مقایسه
- د کیمیاوی مواد مطالعي
- د محلولونو د سلواتیشن قابلیت
- په کیمیاوی تعاملاتو باندی د بفر محلول اغیزی
- د مالیکول اربیتال تیوری ارزښت
- د سیګما او پای اربیتالونو تشکیل او د هغې مقایسه

چاپ ته آماده علمی اثرونه:
- د کیمیا اساسات
- عمومی او غیر عضوی کیمیا

داړیکی شمیره : 0776889832