گل نظیر نظیمی

 

گل نظیر نظیمی

دتحصیل کچه: ماستر

دیپارتمنت:عضوی کیمیای

علمی رتبه:پوهنمل

دزیږیدلی کال:1336

دزیږیدلی ځای: کنر

په کدرکی دشاملیدو کال:1361

دکابل پوهنتون په اړوند علمی دندی: (د پوهنځی معاون ، د پوهنځی علمی شورای غړی، د پوهنځی د نظم اود سپلین کمیتی غړی)

چاپ شوی علمی اثرونه :

 -عضوی کیمیا

چاپ شوی علمی مقالی:

- د توتانوڅخه د –L الفا امینواسید و نو جدا کیدل اودهغی تثبیت.
- دډای بنزوفوران په مرکب کی تعویضی الکتروفیلی تعاملونه.
- د UV-ویس  سپکتروسکوپی په طریقه د روین دوچی ریشی څخه دملونه موادو دجداکیدلو تحقیق .
- د ملونه موادو فزیکوکیمیاوی  تیوری او تحلیل.

دبرښنالیک پته : G.n.Nazimi @gmail.com
داړیکی شمیره : 0702032800