محمد یوسف جویان

 

محمد یوسف جویان

دتحصیل کچه: ماستر

دیپارتمنت:عمومی کیمیا او غیرعضوی

علمی رتبه: پوهاند

دزیږیدلی کال:1335

دزیږیدلی ځای: پروان غوربند

په کدرکی دشاملیدو کال:1363

دکابل پوهنتون په اړوند علمی دندی: (دکیمیا دپوهنځی دعلمی شورا غری، دعمومی اوغیر عضوی کیمیا دڅانگی آمر، دکیمیا دپوهنځی د نظم اودنظم دتخطی دکمیتی غری, دکابل پوهنتون دنشراتو دکمیتی غری ، دعالی تحصیلاتو دتخنیکی کمیتی غری)

چاپ شوی علمی اثرونه :

 غیرعضوی کیمیا دوهم توک

چاپ ته آماده علمی اثرونه:
- رادیوشیمی
- غیرعضوی کیمیا
-غیرضوی کیمیا لومری ټوک

چاپ شوی علمی مقالی:

- دحرارت د درجی اود کتیون د آیونی شعاع  تاثیر دمالگو په انحلالیت باندی :طبیعی علوم ۱۳۷۴ شماره(۱)
- دفاز تعادل په دریژونی سیستم کی: طبیعی علوم ۱۳۷۴ شماره(۱)
- دبرقی عایقیت اغیزه په محلل باندی : طبیعی علوم ۱۳۷۴ شماره(۲-۳)
 - دترپین د تیلو استحصال : طبیعی علوم ۱۳۷۴ شماره(۲-۳)
- دایتانول اثرد نقری په اوکسیدیشنی تحمض: طبیعی علوم ۱۳۷۴ شماره(۴-۶)
- غیرعضوی تیزابونه اودهغوی تیزابی قوه: دعلمی مقالو مجموعه ۱۳۶۹ شماره (۳-۴)
-  د بیتا وړانګو کیمیاوی تاثیرات ۱۳۸۳ د کابل پوهنتون علمی مجله شماره (۳-۴)
- دکامپلکس جوریدل  المونیم سلیکات په سطحه ۱۳۸۶ مجله علمی پوهنتون کابل شماره (۳)
- متقابل بین المالیکولی عمل ۱۳۹۰ مجله علمی پوهنتون کابل شماره (۳)
- دگازونو دخواصو انحراف له آیدیال حا لت څخه..۱۳۹۰ دکابل پوهنتون علمی مجله(۲) ګنه
- د هستی د بی ثباتی څیړنه  اولامل یی..۱۳۹۱ دکابل پوهنتون علمی مجله (۴)ګنه
- دکیمیاوی رابطی ځانګر تیا  اوبړسی یی ۱۳۹۲ دکابل پوهنتون علمی مجله (فوق العاده) ګنه
- دکامپلکسونود مقناطیسی خواص بړسی ۱۳۹۳ دکابل پوهنتون علمی مجله (۲) ګنه

بر ښنا لیک :yjoyan@gmail.com
د تلیفون شمیره :0799332931