هدایت الله مُحب

 

هدایت الله مُحب

دتحصیل کچه: ماستر

دیپارتمنت:تحلیلی کیمیای

علمی رتبه: پوهاند

دزیږیدلی کال:1332

دزیږیدلی ځای: ولسوالی جغتو (قریه قلعه منار) ولایت وردک

په کدرکی دشاملیدو کال:1362

دکابل پوهنتون په اړوند علمی دندی: (د تحلیلی کیمیا دیپارتمنت آمر)

غړیتوب په : د پوهنځی علمی شورا، د پوهنتون د تحقیق شورا، د علمی ترفیعاتو کمیته

چاپ شوی علمی اثرونه :

18 اثر

چاپ ته آماده علمی اثرونه:
2 اثر

چاپ شوی علمی مقالی:

13 مقالی

د تلیفون شمیره : 0797830756