وحیده یوسفزی

 

وحیده یوسفزی

دتحصیل کچه: دوکتورا

دیپارتمنت: عضوی کیمیا

علمی رتبه: ‍پوهندوی

دزیږیدلی کال:1349

دزیږیدلی ځای:کابل

په کدرکی دشاملیدو کال:1370/12/30

دکابل پوهنتون په اړوند علمی دندی(د پوهنځی د علمی شورا غړی، د عضوی یپارتمنت آمر)

چاپ شوی علمی اثرونه :

-د ماستری تیزس

-د دوکتورا تیرس

-د عضوی تطبیفات کتاب

چاپ شوی علمی مقالی:

۱- د سلفتاید او لیکتین په منځ کی تعامل
۲- د جین الدیهاید دی هایدروجنیز ۲ پیژندنه د انسان په ویښتانو او نوکانو کی
۳- نیکلیوفیلی تعویضی تعامل
۴- الکتروفیلی تعویضی تعامل
۵- د دوهمی معویضی تاثیر پر اروماتیکی حلقی

سیمینارونه: 

دسیمینار موضوع:

۱ - د سلفتاید او لیکتین په منځ کی تعامل
۲- د جین الدیهاید دی هایدروجنیز ۲ پیژندنه د انسان په ویښتانو او نوکانو کی
۳-الکالوییئدونه
۴- مخدر مواد

۱. د سیمینار د ورکولو تاریخ :۱۳۹۰/۳/۱۰، ۱۳۹۰/۳/۲۰، ۱۳۹۳/۴/۸، ۱۳۹۳/۴/
۲. د سیمینار د ورکولو ځای :  د کیمیا پوهنځی
۳. د سیمینار ورکونکی نوم او نور مشخصات یی: پوهندوی داکتر وحیده یوسفزی
۴. د سیمینار محتویات: علمی او معلوماتی

بر ښنا لیک:yousfzaiw@yahoo.com

د تلیفون شمیره:0705550305