مرضیه وفایی

 

مرضیه وفایی

د تحصیل کچه: دوکتورا

ديپارتمنت: عمومی کیمیا او غیر عضوی

علمی رتبه: ‍پوهنمل

د زیږیدلی کال:1362

د زیږیدلی ځای: مزار شریف

په کدر کی د شاملیدو کال:94

 بر ښنالیک:marzawafaee@gmail.com

دتلیفون شمیره:0707346130