استاذانو پروفایل

استاذانو پروفایل


مرضیه وفایی

د تحصیل کچه: دوکتورا

علمی رتبه: پوهنمل

دیپارتمنت: عمومی کیمیا او غیرعضوی

نور...

وحیده یوسفزی

د تحصیل کچهدوکتورا

علمی رتبه : ‍پوهندوی

دیپارتمنت: عضوی کیمیای

نور...

هدایت الله مُحب

د تحصیل کچهماستر

علمی رتبه: ‍پوهاند

دیپارتمنت:تحلیلی کیمیای

نور...

محمد یوسف جویان

د تحصیل کچهماستر

علمی رتبه: ‍پوهاند

دیپارتمنت:عمومی کیمیا او غیرعضوی

نور...

گل نظیرنظیمی

د تحصیل کچهماستر

علمی رتبه: ‍پوهنمل

دیپارتمنت:عضوی کیمیای

نور...

محمد ظاهر محبت

د تحصیل کچهماستر

علمی رتبه: ‍ پوهندوی

دیپارتمنت:

نور...

نسرین راجی پوپلزی

د تحصیل کچهماستر

علمی رتبه: ‍ پوهندوی

دیپارتمنت: تحلیلی کیمیای

نور...

طاهره نبی

د تحصیل کچهماستر

علمی رتبه: ‍ پوهنوال

دیپارتمنت: عمومی کیمیا او غیرعضوی

نور...

جاوید قادری

د تحصیل کچهلیسانس

علمی رتبه: ‍ پوهیالی

دیپارتمنت:فزیکی کیمیای

نور...

عبدالمبشرفُرمُلی

د تحصیل کچهلیسانس

علمی رتبه: ‍ پوهیالی

دیپارتمنت:تحلیلی کیمیای

نور...

محمد طاهرامین زی

د تحصیل کچهلیسانس

علمی رتبه: ‍ پوهیالی

دیپارتمنت:عضوی کیمیای

نور...

نظرمحمد حلیم

د تحصیل کچهدوکتورا (Ph. D)

علمی رتبه: ‍ پوهنوال

دیپارتمنت:عمومی کیمیا او غیرعضوی

نور...