د کابل پوهنتون د نړۍ والو ژبو د ازموینو اخیستومرکزی کمېټه جوړه شوه

په کابل پوهنتون کې د نړۍ والو ژبو د ازموینې مرکزي کمېټه د نړۍ والو ژبو د نومره ورکونې د روڼتیا په موخه د کابل پوهنتون د علمي مرستیال، د استادانو چارو امر او د کابل پوهنتون د یو شمېر پوهنځيو استادانو په ګډون د کابل پوهنتون د علمي مرستیال او سرپرست پوهندوی دوکتور محمد نعیم عظیمي په ریاست یوه ناسته جوړه شوه.

په پام کې ده دا کمېټه د لوړو زده کړو وزارت د نوې لایحې پربنسټ د هیواد د پوهنتونونو د علمي کادر د غړو د ګمارنې په موخه جوړه شوې ده، د نویو ګمارل کېدونکو استادانو د نړۍ والې ژبې د ازموینې اخیستل به د نړۍ والو معیارونو او تخصص په نظر کې نیولو سره اخیستل به له دې لارې تر سره کيږي او په څلورو فرعي «لوستلو/Reading»، «لیکلو/Writing»، «خبرې کولو/Speaking» او «اورېدلو/Listening» برخو ویشل او د یادو شرایطو په نظر کې نیول کیږي او د دې کمېټو له ډلې څخه هره کمېټه به د کابل پوهنتون د علمي کادر ۹ غړي تشکیل ولري او د ژبو او ادبیاتو پوهنځي څخه په استثنا، چې هره څانګې څخه به ۴ استادان په مرکزي کمېټه کې غړیتوب لري او نور ټول پوهنځي به هم په مرکزي کمېټه کې یو – یو غړی ولري.

د هیواد د لوړو زده کړو وزارت د نوې لایحې پر بنسټ د نورو موضوعاتو تر څنګ په ټولو پوهنتونونو کې د استادانو د ګمارنې یو شرط په یوې نړۍ والې ژبې پوهېدل دي، چې په کابل پوهنتون کې د نړۍ والو ژبو د مرکزي کمېټې جوړېدل به د دې ازموینو د اخیستو مسوولیت به د څلورګونو فرعي کمېټو کې په غاړه ولري.