د محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب یوه څیړونکی مقاله 4

د محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب یوه څیړونکی پا ڼه د (Water related problems in Afghanistan)په علمی مجله کی په چاپ رسید لی. علا قه لرونکی کولی شی چه دکابل ‍پوهنتون د ویب سایت پا ڼی لاری مطالعه کړی