د محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب یوه څیړونکی مقاله ۲

 

د محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب یوه څیړونکی پا ڼه د JEMA Journal of Enviromental Managment ) JEMA ) په علمی مجله کی په چاپ رسید لی. علا قه لرونکی کولی شی چه دکابل ‍پوهنتون د ویب سایت پا ڼی لاری مطالعه کړی .