د محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب یوه څیړونکی مقاله 6

 

د محترم پوهنوال داکترحبیب الله حبیب یوه څیړونکی پا ڼه د

  (The Aral Sea and Colorado River:Lunar Scenery, Striking Parallels, and Unexpected Lessons for (Afghanistan

په علمی مجله کی په چاپ رسید لی. علا قه لرونکی کولی شی چه دکابل ‍پوهنتون د ویب سایت پا ڼی لاری مطالعه کړی .